Publications

Books:

 1. Filozofia antyczna wobec problemu interpretacji. Rozwój alegorezy od przedsokratyków do Arystotelesa, Poznań 2013.
 2. O subiektywności prawdy w ujęciu Sørena Aabye Kierkegaarda, Poznań 2006.

 Publications in peer-reviewed journals:

 1. Democritus and Allegoresis, Classical Quarterly [forthcoming in 2019].
 2. Aristotle on Use of Homonymy in the Rhetoric, Ancient Philosophy 38 (2018), 333-346.
 3. „Alegoryzująca teologia Ferekydesa: między obrazem a pojęciem,” Filo-Sofija 36 (2017), 559–565.
 4. “The Beginnings of Greek Allegoresis,” Classical World 110 (2017), 299-321.
 5. „Wieloznaczność orzekania w Topikach 1.15″, Peitho. Examina antiqua 7 (2016), 69–85.
 6. “Conceptualizing the Economy as a Living Organism: Vivification in Arab Economic Discourse,” Text & Talk 36 (2016), 417–443.
 7. “The Sophists and Allegoresis,” Ancient Philosophy 35 (2015), 247–258.
 8. “Apologetyczna funkcja alegorezy w papirusie z Derveni,” Archiwum historii filozofii i myśli społecznej 60 (2015), 11–23.
 9. “Chrysippus on the Hierogamy of Zeus and Hera,” Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (2014), 7–12.
 10. “Symbolic Poetry, Inspired Myths and Salvific Function of Allegoresis in Proclus’ Commentary on the Republic,” Peitho. Examina antiqua 5 (2014), 119–137.
 11. “Teodor Metochites o ironii filozofów,” Peitho.  Examina antiqua 5 (2014), 295–300.
 12. “Conceptualizing Conflict in Arab Economic News Reporting,” Journal of Language Aggression and Conflict 1 (2013), 115–136.
 13. “Sull’allegoresi simbolica del primo pitagorismo,” Peitho.  Examina antiqua 4 (2013), 93–103.
 14. “Lucius Annaeus Cornutus’ Ethnographic Investigations Into Mythology,” Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (2013), 25–39.
 15. “Theological Etymologizing in the Early Stoa,” Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique 25 (2012), 125–148.
 16. “Lucjusz Anneusz Kornutus i etnograficzna egzegeza mitu,” Studia Philosophica Wratislaviensia 7 (2012), 7–25.
 17. “Miejsce metafor w badaniach nad komunikacją,” Folia Philosophica. Acta Universitatis Lodziensis 25 (2012), 171–180.
 18. “Theagenes of Rhegium and the Rise of Allegorical Interpretation,” Elenchos. Rivista di studi sul pensiero antico 32 (2011), 205–227.
 19. “From Etymology to Ethnology. On the Development of Stoic Allegorism,” Archiwum historii filozofii i myśli społecznej 56 (2011), 81–100.
 20. “The Self in Arabic and the Relativism-Universalism Controversy,” Cognitive Linguistics 22 (2011), 535–567.
 21. “Między alegorią a typologią. Uwagi o hermeneutyce Orygenesa,” Przegląd Religioznawczy 239 (2011), 17–29.
 22. “Defiance, Persuasion or Conformity? The Argument in Plato’s Apology and Crito,” Peitho.  Examina antiqua 2 (2011), 111–121.
 23. “Heraklit Alegoreta i filozoficzne znaczenie starożytnej egzegezy Homera,” Ruch Filozoficzny 68 (2011), 463–483.
 24. “Odwieczny spór filozofii z poezją w traktacie Heraklita Alegorety,” Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 21 (2011), 5–20.
 25. “Interpretacja humanistyczna a problem starożytnej alegorezy,” Filo–Sofija 12 (2011), 361–372.
 26. “Symbol i alegoria w filozoficznej egzegezie stoików,” Filo-Sofija 13 (2011), 719–736.
 27. “Allegoresis in the Fifth Century BC,” Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum 97 (2010), 233–248.
 28. “Platońskie inspiracje Orygenesowskiej hermeneutyki,” Przegląd Filozoficzny 2 (2010), 133–151.
 29. “Constructionist Account Of Natural Language Communication In Aristotle’s Rhetoric,” Lingua ac Communitas 20 (2010), 33–48.
 30. “A Comment on Wittgenstein’s Account of Language Learning Process,” Lingua ac Communitas 19 (2009), 67–75.
 31. “Plato’s Ambivalence about Rhetoric in the Gorgias”, Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum 95 (2008), 19–31.
 32. “Aksjologiczne presupozycje marksizmu i psychoanalizy,” Folia Philosophica 26 (2008), 285–301.
 33. “Recenzja Literacka Kierkegaarda,” Kronos 1 (2008), 44–54.
 34. “Platońskie inspiracje Filońskiej alegorezy,” Przegląd Filozoficzny 1 (2007), 83–93.
 35. “Sceptyczna a Nietzscheańska krytyka poznania,” Archiwum historii filozofii i myśli społecznej 52 (2007), 103–129.
 36. “Cognitive Critique of Generative Grammar,” Lingua ac Communitas 17 (2007), 39–58.
 37. “Kierkegaarda spór z Heglem o istotę chrześcijaństwa,” Baptystyczny Przegląd Teologiczny 3 (2006), 9–23.

Book chapters:

 1. Logos metody filozoficznej w Protagorasie Platona” [w:] Artur Pacewicz (red.) Kolokwia Platońskie. Protagoras, Wrocław 2011, 115–133.
 2. “Plotinus’ Rejection of Supernaturalism” [w:] George Arabatzis (red.) Studies on Supernaturalism, Berlin 2009, 107–125.
 3. “Ambiwalentna ocena retoryki w Gorgiaszu Platona” [w:] Artur Pacewicz (red.) Kolokwia Platońskie. ΓΟΡΓΙΑΣ, Wrocław 2009, 149–161.
 4. “Semantyka językoznawców kognitywnych” [w:] Anna Pałubicka i Grzegorz A. Dominiak (red.) Język i przedstawienie, Bydgoszcz 2008, 84–97.
 5. “Przedmowa tłumacza” [w:] Søren Kierkegaard, Recenzja literacka, Kęty 2008, 5–17.
 6. “Refleksja Kierkegaarda jako hermeneutyczna krytyka kultury” [w:] P. Bursztyka, M. Kaczyński, M. Sosnowski, G. Uzdański (red.) Miłość i Samotność. Wokół myśli Sørena Kierkegaarda, Warszawa 2007, 49–69.
 7. “Kierkegaarda recenzja nowożytności” [w:] Antoni Szwed (red.) Aktualność Kierkegaarda. W 150 rocznicę śmierci myśliciela z Kopenhagi, Kęty 2006, 140–173.
 8. “Strategia retoryczna Kierkegaarda jako próba przezwyciężenia nowożytnej metafizyki” [w:] Piotr Orlik (red.) Całość – wizje, pejzaże, teorie, Poznań 2006, s. 401–421.

Translations:

 1. Søren Kierkegaard, Recenzja literacka, Kęty, 2008.